મારી માતૃભાષાનું સૌન્દર્ય-(2)-કિરીટકુમાર ગો ભક્ત

ઊંધી માત્રાની મજા.

૧. ચોરી – કન્યાએ વરનાં દિલની ચોરી કરી.
–ચૉરીનાં ફેરા ચાર.
૨. વેર- પહેલાનાં જમાનામાં વેર વારસામાં અપાતું.
વૅર –મસાલામાં લાકડાના વૅરની મિલાવટ.
૩. છેક – તે મને છેક સુધી મુકી ગયો.
છૅક – લખાણમાં છૅકછાક ન ચાલે.
૪. કોસ- કૂવામાંથી પાણી કાઢવા કોસની જરુરિયાત હોય છે.
કૉશ – ખાડો ખોદવા કૉશની જરુર.
૫. ખોળ – અમે ગાદલાંને નવી ખોળ ચઢાવી.
ખૉળ – બળદને ખૉળ વિના કેમ ચાલશે?
૬. ગોળ – પૃથ્વી ગોળ છે.
ગૉળ – ગૉળ ગળ્યો લાગે છે.
૭. મેલ- હવે માથાકૂટ મેલ.
મૅલ –આ જો કાનનો મૅલ !
૮. બેટ – કબીરવડ એક બેટ છે.
બૅટ – સચીનનું ભારે બૅટ.

Leave a Reply